كتاب هاي پرفروش در نيمه دوم سال 90 در كتاب فروشي انجمن شاعران ايران از اين قرار است:

1. ساراييسم/ سيد احمد حسيني

2. روز بخير محبوب من و كنسرت در جهنم/ رسول يونان

3. از ماه تا ماهي/ پانته آ صفايي

4. حفره ها/ گروس عبدالملكيان

5. مجموعه كامل اشعار قيصر امين پور

6. مجموعه كامل اشعار حسين منزوي

7.  يك سرنوشت سه حرفي/ نجمه زارع

8. به جهنم/ غلام رضا طريقي

9. غزل زمان/ محمد سلماني

10. طوفان واژه ها/ حميد رضا برقعي

11. چله ي تاك/ علي رضا بديع

12.كم كم كلمه مي شوم و سونات بلوط/ جليل صفربيگي

13. حيات دوباره ي رباعي/ ايرج زبردست

14. خانه ي من در انتهاي جهان است/ احمد شاملو

15. من زنده ام هنوز و غزل فكر مي كنم/ محمد علي بهمني

16ا. الف تا ي/ علي اسداللهي

17. زخمه/ مريم جعفري آذرماني

 آدرس كتاب فروشي انجمن شاعران ايران: خيابان انقلاب- روبه روي در اصلي دانشگاه  تهران- پاساژ فروزنده- واحد 212

http://www.gheisaraminpour.ir